Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO https://hospicjumjp2.pl

§1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie dostępnego pod adresami domenowymi https://hospicjumjp2.pl lub ich rozwinięciami.

Regulamin obowiązuje dla wszystkich darczyńców chcących wesprzeć statutową działalność Stowarzyszenia, które w swym statucie wspiera prowadzenie Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie, również za pośrednictwem naszej strony internetowej https://hospicjumjp2.pl.

Wpłaty będą dokonywane w formie zbiórki publicznej zgłoszonej oficjalnie  na stronie https://zbiorki.gov.pl.

2. Zasady korzystania z Serwisu są udostępniane nieodpłatnie dla każdego Użytkownika pod adresem internetowym https://hospicjumjp2.pl/regulamin w sposób, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

3. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Usług dostępnych w Serwisie.

4. Postanowienia Regulaminu, wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania Usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

§ 2. Zastosowane pojęcia

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Biuro: Biuro Obsługi Klienta, czynne od pon – pt w godz. 7:30 – 14:30; tel. (63)2410012, e-mail: info@hospicjumjp2.pl;

Dane Osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

Stowarzyszenie: podmiot wspierający prowadzenie Serwisu, którym jest Stowarzyszenie Helianthus  z siedzibą w Koninie (kod poczt. 62- 510) przy ul. 11 Listopada 26 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I  Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 6652937546, REGON: 301427412, KRS: 0000355951. Podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego, wpis do KRS dnia 07.05.2010.

Materiały: wszelkie treści publikowane w Serwisie przez Stowarzyszenie, w dowolnej formie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne, niezależnie od tego, czy mają charakter utworów w rozumieniu prawa autorskiego;

Operator Płatności: podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020, poz. 794 z późn. zm.);

Polityka Prywatności: dokument zawierający zasady zbierania, przechowywania i wykorzystywania Danych Osobowych Użytkownika, dostępny pod: linkiem

Regulamin Operatora: regulamin określający zasady dokonywania płatności przez Użytkowników za pośrednictwem Operatora Płatności stosowany i udostępniony przez Operatora Płatności;

Regulamin: niniejszy regulamin określający prawa i obowiązki Stowarzyszenia i Użytkownika korzystającego z Serwisu;

Serwis: serwis internetowy należący do Stowarzyszenia/Hospicjum, dostępny pod adresem domenowym https://hospicjumjp2.pl lub jego rozwinięciami;

Użytkownik:: osoba korzystająca z Serwisu, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych korzysta z Serwisu jako Użytkownik.

§ 3. Korzystanie z Serwisu

1. Celem Serwisu jest informowanie Użytkowników o działalności Stowarzyszenia/ Hospicjum i jej promowanie.

2. Korzystając z opcji „Wpłać online” lub „Wykup cegiełkę”, Użytkownicy mogą za pośrednictwem Serwisu dokonać wpłaty darowizny w celu wsparcia Hospicjum.

3. Korzystając z zakładki „Zgłoś chorego”, Użytkownicy mogą wysłać zapytanie do Hospicjum dotyczące możliwości uzyskania wsparcia ze strony Hospicjum/Stowarzyszenia. Użytkownicy mogą również w tej zakładce pobrać formularze dokumentów, które ułatwiają zgłoszenie chorego do opieki Hospicyjnej w celu uzyskania pomocy.

§ 3. Zasady dokonywania płatności na rzecz Stowarzyszenia.

1. Płatności elektroniczne (e-płatności) za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.

2. Płatność tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy naszego stowarzyszenia. W przypadku wyboru tej formy płatności – po dokonanym zamówieniu prześlemy Państwu za pośrednictwem wiadomości e-mail dane do realizacji przelewu. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na naszym koncie pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie.

Szczegółowe informacje o możliwych sposobach dokonania zapłaty, w tym o zintegrowanych z naszą stroną serwisach płatności internetowych i dostępnych rodzajach e-płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach, prezentowane są w trakcie składania zamówienia oraz na stronie naszej strony w specjalnej zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności.

§ 4. Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika

1. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu do celów sprzecznych z prawem, niezgodnych z Regulaminem lub naruszających prawa innych osób.

2. Niezależnie od konsekwencji wynikających z naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, Stowarzyszenie uznaje za niedopuszczalne:

   a) przesyłanie treści pornograficznych;

   b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

   c) przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;

   d) wykorzystywanie Danych Osobowych innych Użytkowników w celach niezwiązanych z funkcjonowaniem Serwisu;

   e) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący w sposób niedozwolony wpływa lub usiłuje wpłynąć na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Stowarzyszenia lub innych podmiotów trzecich;

   f) podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub integralności sieci i usług telekomunikacyjnych;

   g) jakiekolwiek Materiały udostępniane w Serwisie, naruszające prawa autorskie lub prawa pokrewne jakichkolwiek osób trzecich.

3. Użytkownik jest uprawniony do ściągania lub drukowania zawartości Serwisu jedynie dla celów prywatnych. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, reprodukowana ani wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób. Użytkownik nie jest uprawniony do modyfikowania lub redystrybuowania zawartości Serwisu, ani reprodukowania, linkowania, ramkowania lub głębokiego linkowania do tej zawartości na żadnej inne stronie internetowej bez wyraźnej, pisemnej zgody Stowarzyszenia.

4. Jeżeli naruszające Regulamin działanie Użytkownika wyrządziło Stowarzyszeniu szkodę, w szczególności przez ograniczenie w całości lub części dostępności Serwisu dla innych Użytkowników, Stowarzyszenie może dochodzić od takiego Użytkownika roszczeń na drodze sądowej.

§ 5. Warunki techniczne

1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla jego prawidłowego funkcjonowania.

2. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkownika:

   a) korzystającego z komputera z dostępem do internetu o przepustowości łącza co najmniej 512 kilobitów/s;

   b) z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek z włączoną obsługą JavaScript: (i) Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszej wersji (ii) Mozilla Firefox w wersji 17.0.9 lub nowszej wersji (iii) Opera 15 lub nowszej wersji (iv) Google Chrome 30 lub nowszej wersji (v) Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji.

3. Warunkiem korzystania z Materiałów w Serwisie jest ponadto zainstalowanie na urządzeniu Użytkownika następującego oprogramowania: (i) Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej; (ii) Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.

4. Warunkiem korzystania z niektórych funkcjonalności w Serwisie może być ponadto posiadanie przez Użytkownika skrzynki e-mail, o czym Użytkownik będzie poinformowany przed skorzystaniem z takiej funkcjonalności.

§ 6. Dane Osobowe Użytkowników

Zasady przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników są uregulowane w Polityce Prywatności.

§ 7. Prawa autorskie i prawa pokrewne

1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w szczególności do logo Stowarzyszenia/ Hospicjum, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej przysługują Stowarzyszeniu.

2. Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności składania żadnych oświadczeń przez Stowarzyszenie lub Użytkownika wprowadzającego je do Serwisu.

3. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do treści i Materiałów wprowadzanych przez Stowarzyszenie i udostępnianych w Serwisie dysponuje Stowarzyszenie.

4. Zabronione jest bez zgody Stowarzyszenia wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, Materiałów lub innych treści prezentowanych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego.

§ 8. Reklamacje

1. Reklamacje na działanie Serwisu oraz poszczególnych Usług mogą być zgłaszane przez Użytkownika do Biura Stowarzyszenia: : Biuro Obsługi Klienta, czynne od pon – pt w godz. 7:30 – 14:30; tel. (63)2410012, e-mail: info@hospicjumjp2.pl;

2. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać Usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej).

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Stowarzyszenie niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

4. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem, Stowarzyszenie jest uprawniona do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

5. Reklamacje dotyczące usług płatniczych należy kierować bezpośrednio do Operatora Płatności. Reklamacje usług płatniczych kierowane do Stowarzyszenia, będą przekazywane przez Stowarzyszenie niezwłocznie właściwemu podmiotowi, który jest odpowiedzialny za rozpatrzenie reklamacji, o czym Użytkownik będzie poinformowany przez Stowarzyszenie.

6. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Stowarzyszenie, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 9. Zasady obowiązywania i zmiany Regulaminu

1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2022 roku.

2. Stowarzyszenie może od czasu do czasu dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Planowane przez Stowarzyszenie zmiany Regulaminu, wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Użytkownikom w taki sam sposób, w jakiej został udostępniony niniejszy Regulamin.

3. Użytkownik będący stroną umowy zawartej na czas nieoznaczony, który nie akceptuje proponowanej zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego jeden miesiąc od ostatniego dnia miesiąca, w którym udostępniono Użytkownikowi proponowane zmiany w Regulaminie. Wypowiedzenie może nastąpić poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Użytkownika na adres pocztowy Stowarzyszenia lub adres mailowy Biura: info@hospicjumjp2.pl.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin, jak również umowy zawarte na jego podstawie podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem.

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.

3. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkownika Regulaminu należy kierować na adres Biura: info@hospicjumjp2.pl.