Przejdź do treści

Polityka prywatności

Gromadzenie informacji

Zbieramy informacje o Tobie podczas użytkowania naszego serwisu, wypełnienia i przesłania zapytania przy użyciu formularza. Zebrane dane obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Ponadto automatycznie gromadzimy i przechowujemy informacje na temat Twojego komputera i przeglądarki, w tym adres IP, wersję oprogramowania i sprzętu oraz stron, jakie odwiedzasz.

Wykorzystanie informacji

Wszelkie informacje, które zbieramy o Tobie mogą być wykorzystane do:

 • Spersonalizowania naszego serwisu dla Ciebie oraz dopasowania do Twoich oczekiwań.
 • Poprawy naszego serwisu.
 • Poprawy obsługi klienta oraz pomocy technicznej.
 • Kontaktu z Tobą za pośrednictwem e-mail.

Prywatność e-commerce

Jesteśmy jedynymi właścicielami informacji zebranych w tym serwisie. Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane, wymieniane, przenoszone lub przekazywane innym firmom z jakiegokolwiek powodu, bez Twojej zgody, w celach innych, niż jest to niezbędne do zrealizowania transakcji, na przykład odpowiedzi na zapytanie. 

Ujawnianie danych stronom trzecim

Nie sprzedajemy, ani w inny sposób nie przekazujemy danych osobowych użytkowników osobom trzecim. Nie dotyczy to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w prowadzeniu naszej strony internetowej lub działalności, o ile strony zgadzają się utrzymać te dane w tajemnicy.

Uważamy, że jest to konieczne w celu wymiany informacji w celu zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań dotyczących nielegalnej działalności, podejrzenia oszustwa, sytuacji mających charakter potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, naruszenia naszych warunków użytkowania lub w inny sposób wymagany przez prawo.

Ochrona danych

Stosujemy różne środki bezpieczeństwa w celu utrzymania bezpieczeństwa danych osobowych. Używamy szyfrowania najwyższej jakości w celu ochrony poufnych informacji przesyłanych w Internecie. Komputery/serwery służące do przechowywania danych osobowych są przechowywane w bezpiecznym środowisku.

Czy wykorzystujemy pliki cookie?

Tak. Nasze pliki cookies zapewniają poprawę jakości dostępu do naszej witryny i identyfikacji stałych czytelników. Ponadto poprawiają doświadczenia użytkownika poprzez śledzenie i kierowanie go zgodnie z zainteresowaniami. Takie wykorzystanie plików cookie nie jest w żaden sposób powiązane z jakimikolwiek danymi osobowymi na naszej stronie.

Wypisanie się

Używamy adresów e-mail podanych dobrowolnie do wysyłania informacji i aktualizacji związanych z zamówieniem, okazjonalnymi wiadomościami na temat firmy. Jeśli w dowolnym momencie zechcesz zrezygnować z otrzymywania w przyszłości wiadomości e-mail, zamieszczamy szczegółowe instrukcje wypisania się na dole każdej wiadomości e-mail. 

Zgoda

Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na naszą politykę prywatności.

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) a także ustawa z 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych. 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych jest M.A.R. Sp. z o.o. Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MAXMED 1” z siedzibą przy ul. 11 Listopada 40, 62-510 Konin, e-mail: maxmed@lm.pl; Centrum Medycyny Paliatywnej-Stacjonarne „MAXMED1” z siedzibą przy ul.Południowej 3, 62-510 Konin, e-mail: info@hospicjumjp2.pl

Zabezpieczenia 

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
– poprzez e-mail: maxmed.iod@onet.pl;
– listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych M.A.R. Sp. z o.o.,62-510 Konin, ul. 11 Listopada 40.

Nadzór nad ochroną danych osobowych

Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Jeżeli uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowo przetwarzane i narusza to przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę.

Cele, podstawy i zakres przetwarzania danych osobowych

Zawsze kierujemy się zasadą minimalizacji pozyskiwanych danych osobowych. Oznacza to, że przetwarzamy w każdym przypadku tylko te dane, które są nam niezbędne, adekwatnie do celu przetwarzania.

 1. Możemy zatem przetwarzać Twoje dane w celach związanych z realizacją umowy, zgodnie z zasadą, która głosi, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji umowy i wiąże się z podjęciem działań także przed jej zawarciem. Co znaczy, że wszelkiego rodzaju dane osobowe przetwarzane podczas wykonywania czynności poprzedzających umowę będą podlegały także tej właśnie przesłance legalizującej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest art. 6, ust.1, lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy). Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Ogólnych Warunków Handlowych.

  W celu świadczenia usług zdrowotnych tworzymy dokumentację medyczną, w której znajdują się informacje obejmujące dane( imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, dane osobowe osoby upoważnionej do informacji na temat stanu zdrowia i uzyskiwania dokumentacji) oraz informacje medyczne odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta i udzielonych świadczeniach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest art.9, ust.1,  lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

 2. Twoje dane mogą również być przetwarzane w celu przekazywania informacji handlowych, ale tylko na podstawie uprzednio wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych). Zgoda którą będziesz mógł wyrazić będzie zawsze osobnym oświadczeniem woli, tak by była ona udzielona w zgodzie z przepisami RODO. Zawsze będziemy o nią pytać.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane dobrowolnie, ale także dane zbierane automatycznie z zakresu sposobu korzystania ze strony internetowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji strony internetowej oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą ani nie będzie wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych.
 3. Jako przedsiębiorstwo prowadzimy rachunkowość, przez co ciążą na nas także obowiązki podatkowe (wystawiamy rachunki, faktury oraz inne dokumenty księgowe za wykonane przez nas usługi). W tym przypadku będziemy także zobligowani do przetwarzania danych osobowych w zgodzie z art. 6, ust.1, lit. c RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
 4. Staramy się zabezpieczyć w możliwie najlepszy, legalny sposób swoje mienie oraz chronić osoby i poprawiać ich bezpieczeństwo na terenie naszych obiektów. W związku z powyższym stosujemy zabezpieczenia w postaci monitoringu wizyjnego. Istnieje wówczas prawnie usprawiedliwiony interes rejestracji zdarzeń w zakresie kradzieży oraz dewastacji mienia. System rejestracji zdarzeń umożliwi identyfikację sprawców oraz pozyskanie potencjalnie utraconego mienia. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6, ust.1, lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora)
 5. Będziemy się z Tobą kontaktować pod podany przez Ciebie numer telefonu lub adres e-mail czy też tradycyjnie wysyłając korespondencję listowną. Będzie to miało miejsce w przypadku potwierdzenia terminu świadczonej usługi bądź jej zmiany, przypomnieniu o realizacji usługi czy przekazaniu typowej informacji związanej z obopólną współpracą. Zaliczymy do tego także drobne sprawy życia codziennego, które wpływają na zapewnienie Ci odpowiedniego poziomu świadczonych usług, gdyż jest to dla nas sprawa priorytetowa. Wówczas powołamy się na przesłankę wynikającą z art. 6, ust.1, lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 6. Jako administrator danych będący jednocześnie instytucją świadczącą odpłatne usługi mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Jeśli już do takiej sytuacji dojdzie wówczas będziemy mieli prawo przetwarzać ujawnione przez Ciebie dane osobowe na gruncie przepisów art. 6, ust.1, lit. b i f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

   Przechowywanie danych osobowych

  Dokładamy szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane przetwarzamy, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są przetwarzane: 
  1) zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”), 
  2) w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej 
w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu”), 
  3) adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, 
w których są przetwarzane („minimalizacja danych”), 
  4) prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”), 
  5) w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”), 
  6) w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

  Okres przechowywania danych

  Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy w celu świadczenia usług medycznych i niemedycznych, będziemy przechowywać przez czas określony przez umowę opieki medycznej oraz przepisy prawa zgodnie z art.29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
  Po realizacji umowy, Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie. 
  W związku z wyrażoną Twoją zgodą – do czasu odwołania zgody.
  W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym – nie dłużej niż 30 dni. Po czym zostaną trwale usunięte, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy.

  Odbiorcy danych osobowych

  Przede wszystkim dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, NFZ, innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, osobom upoważnionym w ramach realizacji praw pacjenta. Będziemy mogli je udostępnić również podmiotom z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO. 
W szczególności może tu dojść do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych), organizacyjnych. Będziemy także mogli udostępnić Twoje dane podmiotom działającym w sferze obsługi prawnej oraz windykacyjnej tj. kancelarie prawne, firmy windykacyjne itp. Będziemy mogli udostępnić Twoje dane podmiotom i osobom fizycznym przez Ciebie upoważnionym.

  Jakie masz prawa?

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia do odrębnego Administratora danych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje dodatkowo Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych. Możesz w tym celu skorzystać zarówno z
  – komunikacji elektronicznej maxmed.iod@onet.pl
  – listownej 62-510 Konin,ul. 11 Listopada 40
  – drogą telefoniczną 63/2436330
  – zgłaszając się osobiście do naszych placówek w Koninie przy ul. 11 Listopada 26; ul. Budowlanych 4; ul. Południowej 3.

  Każde zgłoszone żądanie zostanie przekazane do analizy naszego Inspektora Ochrony Danych, jej wynikiem będzie odpowiedź dotycząca jego realizacji, którą od nas otrzymasz. Informujemy, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji żądania w przypadku, gdy okaże się ono niezasadne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wytworzonej przez M.A.R. Sp. z o.o. dokumentacji medycznej prawo do ( „bycia  zapomnianym” ) czyli do usunięcia  danych nie może zostać zrealizowane, ponieważ, jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani przepisami prawa  do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej co do zasady przez okres 20 lat zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

  Czy masz obowiązek podania danych?

  Oczywiście, że podanie danych zawsze jest dobrowolne, jednakże często konieczne, aby móc zawrzeć z nami umowę, skorzystać z naszych usług, czy po prostu móc kontaktować się z nami. Jeżeli jednak będziemy chcieli świadczyć Tobie dodatkowe usługi drogą elektroniczną lub telefoniczną zawsze zapytamy o zgodę, a brak jej udzielenia nie spowoduje przetwarzania danych w celu chociażby realizacji umowy. Traktujemy Twoją zgodę jako dobrowolne, świadome, jednoznaczne oświadczenie woli, które w każdej chwili może być wycofane. 

  Sposób przetwarzania danych osobowych

  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je bowiem zarówno w wersji papierowej jak i wielokrotnie w systemach informatycznych, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez stronę internetową, polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), czego konsekwencją będzie przypisanie danemu Użytkownikowi profilu dla potrzeb dokonywania analiz lub przewidywania preferencji, jego zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych Użytkownikowi za pośrednictwem Portali.